Atlanta Gallery celebrates Rosenwald’s work through Bond photo exhibition